Impressum

JURIDISCHE INFORMATIE

 

Wettelijke informatie

1. Presentatie van de site.

Eigenaar : Glitter Kleding
Schepper : Glitter Kleding

Verantwoordelijk voor publicatie : Glitter Kleding  contact@glitter-kleding.nl

Gastheer : Shopify – 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, Ontario K2P 1L4

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de glitter-kleding.nl website impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de site glitter-kleding.nl wordt dan ook verzocht deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Glitter Kleding kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal Glitter Kleding alles in het werk stellen om de gebruikers op voorhand in te lichten over de data en de uren van de interventie.

De website glitter-kleding.nl wordt regelmatig bijgewerkt door Glitter Kleding. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website glitter-kleding.nl is informatie te verstrekken over de activiteiten van het bedrijf.

Glitter Kleding spant zich in om de informatie op de glitter-kleding.nl website zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Glitter Kleding kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen, onjuistheden of tekortkomingen in de actualisering van de informatie, ongeacht of deze te wijten zijn aan haar eigen schuld of aan die van derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de glitter-kleding.nl website wordt ter indicatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de glitter-kleding.nl website niet uitputtend. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een browser die is bijgewerkt volgens de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Glitter Kleding is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle op de site toegankelijke elementen, met name de teksten, beelden, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Glitter Kleding

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

Glitter Kleding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website glitter-kleding.nl, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 aangegeven specificaties, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Glitter Kleding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de glitter-kleding.nl website.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Glitter Kleding behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle in deze ruimte geplaatste inhoud die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. Indien nodig behoudt Glitter Kleding zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht de drager (tekst, foto's, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de glitter-kleding.nl site kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft verkregen tot de glitter-kleding.nl site, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet protocol (IP) adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Glitter Kleding alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de website glitter-kleding.nl worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de glitter-kleding.nl site wordt er dan van op de hoogte gebracht of hij/zij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft iedere gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen hem betreffende persoonsgegevens, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gezonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de glitter-kleding.nl site wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de aanvaarding van de aankoop van Glitter Kleding en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site glitter-kleding.nl.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De website glitter-kleding.nl bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, die met toestemming van Glitter Kleding zijn opgezet. Glitter Kleding is echter niet in staat de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het surfen op de glitter-kleding.nl website kan ertoe leiden dat er cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad gereedschap (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

In Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox, ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. In de "Privacy" sectie, klik op "Inhoud Instellingen". In de rubriek "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. In de "Privacy" sectie, klik op voorkeuren. In het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website glitter-kleding.nl is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn bij uitsluiting bevoegd.

10. De belangrijkste wetten in kwestie.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).